Tagok

Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság
A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 1956. óta végzi szakmai-tudományos-társadalmi tevékenységét, 34 éven át Geodéziai és Kartográfiai Egyesület (GKE) néven. Jelenlegi nevét az 1990. évi közgyűlés határozata alapján kapta. Megalakulásától kezdve kiadja a Geodézia és Kartográfia c. szakmai folyóiratot. Az MFTTT küldetése az ismeretterjesztés, hogy tudós szakemberek egymás közötti, illetve a nagyközönségnek szánt információcseréjét biztosítsa, előmozdítsa és ismertesse a technikai és technológiai előrehaladást, népszerűsítse a szakmát, gondoskodjon a szakmai múltunk emlékeiről és – nem utolsó sorban – a hazai és nemzetközi kapcsolatokat ápolja. Regionális, országos és nemzetközi konferenciákon fogja össze a földmérési, térképészeti és a földügyi szakma képviselőit.

További információ:
https://www.mfttt.hu/mftttportal
Magyar Földrajzi Társaság
Az 1872-ben alapított Magyar Földrajzi Társaság – ma is vallott – célja: „a földrajzi ismeretek terjesztése által a földrajzi tudomány iránt érdekeltséget gerjeszteni és különösen hazánk földrajzi viszonyainak kutatását és ismertetését előmozdítani.” A társaság tagsága általában 600-800 fő között volt és van. A 18 területi szervezet a közelmúltban Kárpátaljai és Székelyföldi osztállyal bővült. Van ezen kívül 11 szakosztály, pl. térképészeti, geopolitikai, földrajztanári. A rendezvények általában az adott egyetemi helyszíneken zajlanak. A Társaság tudományos kiadványa az MTA támogatását élvező Földrajzi Közlemények, az ismeretterjesztő Földgömb és az online megjelenő módszertani folyóirat, a GeoMetodika. A Társaságnak nagy értéket képviselő szakkönyv és térképgyűjteménye van.

További információ:
https://www.foldrajzitarsasag.hu, ill. https://www.facebook.com/foldrajzitarsasag
Magyar Geofizikusok Egyesülete
A Magyar Geofizikusok Egyesülete közhasznú civil szervezet, tudományos egyesület. 1954-ben alapították a geofizikai tudományok fejlődésének előmozdítására, egyben tagjai szakmai érdekeinek védelmére. Vallott feladatai közé tartozik az ifjúság és a közvélemény körében a földtudományi ismeretek terjesztése, valamint gondoskodás szakmai múltunk emlékeiről. Az egyesület vitadélutánokat és konferenciákat szervez, kiadja a “Magyar Geofizika” című folyóiratát és együttműködik más szakmai szervezetekkel, elsősorban a társtudományok terén. Kötelessége, hogy tagjainak tudásbázisával hasznos segítséget nyújtson az államigazgatásnak a szakmánkat érintő kérdésekben.

További információ:
http://www.mageof.hu
Magyar Meteorológiai Társaság
Az 1925-ben alapított Magyar Meteorológiai Társaság törekszik arra, hogy előmozdítsa a meteorológiai, időjárási és éghajlati kutatás eredményeinek megismertetését. Céljai érdekében a Társaság előadásokat szervez, munkabizottságokat hoz létre, együttműködik más egyesületekkel, szakosztályokat és területi csoportokat szervez, nemzetközi kapcsolatokat épít ki ‒ az Európai Meteorológiai Társaságnak és a Meteorológiai Társaságok Nemzetközi Fórumának alapító tagja ‒, rendszeresen megjelenő szakmai tájékoztatót ad ki ‒ 1956 óta a LÉGKÖR-t ‒, szakvéleményeket készít, az új kutatási eredményeket, a kiemelkedő szakmai és társadalmi munkát évről-évre elismeréssel jutalmazza.

További információ:
http://www.mettars.hu
Magyar Hidrológiai Társaság
A Magyar Hidrológiai Társaság a Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztályaként 1917. február 7-én alakult meg, majd a Magyar Mérnök és Építész Egylet Vízépítészeti tagozatával összeolvadva, 1949. január 26-án önálló tudományos társadalmi szervezetté vált. Az MHT célja, hogy előmozdítsa és lehetővé tegye a víztudományok és a technika területén dolgozó szakemberek között a korszerű ismeretek és tapasztalatok cseréjét. Az MHT tagjai a víz- és környezetügy különböző területein tevékenykedő egyéni tagok, valamint jogi tag szervezetek (kutatóhelyek, tervező és kivitelező vállalatok, oktatási intézmények, közigazgatási szervezetek stb.). Társaságunknak mintegy 3000 egyéni és kb. 150 jogi tagja van. A Társaság szakmai munkáját 16 szakosztályoki és 20 területi, és 3 üzemi szervezete keretében végzi. A tudományos-szakmai ismeretterjesztés érdekében az MHT szakmai folyóiratot ad ki, rendezvényeket szervez, köztük az éves vándorgyűlését, amelyen több száz előadó mutatja be szakmai eredményeit a vízgazdálkodási kutatás, tervezés, kivitelezés és üzemeltetés témaköreiben.

További információ:
http://www.hidrologia.hu
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1958. évi újjáalakulása óta a magyar karszt- és barlangkutatás érdekképviseleti, szakmai-tudományos, koordinációs, információs országos társadalmi szervezete. Célja a barlangok és karsztterületek megismerése, feltáró- és tudományos kutatása, az eredmények dokumentálása, bemutatása és az utókor számára megőrzése. A Társulat ernyőszervezet jelleggel koordinálja, képviseli a hazai barlangkutató és barlangjáró közösséget, őrzi annak hagyományait. Különös figyelmet fordít a társadalmi szemléletformálásra, a barlangok, a karsztvíz és ezek élővilága sérülékenységének és védelme fontosságának megismertetésére. 10 éve folytatja sérült gyerekek, fiatalok nemzetközileg egyedülálló barlangi élményterápiáját, kiemelkedő sikerrel.

További információ:
https://www.barlang.hu
Magyarhoni Földtani Társulat
A Magyarhoni Földtani Társulat hazánk egyik legrégebbi, 1848-ban alapított, és azóta folyamatosan működő tudományos egyesülete. A társulat a földtan és annak részterületei művelésével foglalkozó szakembereket, valamint az iránta érdeklődő laikusokat fogja össze. Célja a tudományos és gyakorlati eredmények bemutatása, terjesztése, publikálása, a szakemberek tudományos és gyakorlati továbbképzésének segítése, a földtan tudományát művelők szakmai és közösségi érdekképviselete. Kiemelt figyelmet fordít a földtudományok népszerűsítésére, a földtani természeti értékek védelmére, a földtani kutatásokhoz és a bányászathoz kapcsolódó kulturális örökségek ápolására, megőrzésére.

További információ:
https://foldtan.hu
Magyar Természettudományi Társulat
Az 1841-ben alapított, ma 9 szakosztállyal működő, Magyar Örökség- és Pro Natura-díjas Magyar Természettudományi Társulat célja a természettudományok hivatásos művelőinek és az érdeklődők széles körének tájékoztatása napjaink közérdeklődésre számot tartó új tudományos eredményeiről, törekvéseiről, kritikus időszerű kérdéseiről. Fontos feladatának tekinti a magyar kulturális-szellemi örökség népszerűsítését a tudományos ismeretterjesztés fórumain, előadóülések, konferencia-sorozatok rendezését, továbbá az MTT tanulmánykötet-sorozatának és tudománytörténeti sorozatának gondozását. Kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást, s ennek keretében a magyar anyanyelvű érdeklődő diákok számára kiírt és évtizedek óta folyamatosan bonyolított Kárpát-medencei tanulmányi (biológia-, földrajz-földtan-, kémia- és fenntarthatósági) versenyek, továbbá a legeredményesebb diákok számára évente meghirdetett Kárpát-medencei Tehetségtáborok szervezését.

További információ: http://mtte.hu

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Selmecbányán magyar bányatisztek, tanárok és akadémiai hallgatók alakították meg a Selmeci Magyar Olvasó Társaságot. Az 1887-ben megalakult Bányászati és Kohászati Irodalompártoló Egyesület megalakulásával, majd ennek 1892. június 27-én történő átalakításával – a Bányászati és Erdészeti Akadémia új épületének felavatásakor – megszületett az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE).1894-ben bevezették Péch Antal javaslatára a “Jó szerencsét!”-köszöntést.Az egyesület célja a magyar bányászat és kohászat egyetemes érdekeinek szolgálata, szakembereinek összefogása, a magyar szakmai nyelv védelme és fejlesztése. Ezen felül többek között a bányász és kohász hagyományok, a Selmecbányai Akadémia szellemi örökségének, valamint a montanisztikához fűződő Alma Mater hasonló értékeinek és a Szent Borbála kultusz megőrzése, ápolása szintén fontos szerepet tölt be az Egyesület életében. Kiemelt szerepet játszik az Egyesület a bányászati-kohászati szakképzés és szakoktatás fejlesztésének elősegítésében. Az Egyesület szaklapja az 1868-tól megjelenő „Bányászati és Kohászati Lapok”Ma már a közélet, a magyar iparpolitika alakításának, a szakmai múlt ápolásának fontos szereplője a jelentős nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkező OMBKE.

További információ: https://www.ombkenet.hu